Godshantering

blue sea

Din kund är vår kund!

ShoreLink Terminal ansvarar för den operativa verksamheten i de fyra hamnarna. Dagligen lastar och lossar vi fartyg från i stort sett hela världen. Dessutom hanterar vi även omlastning till och från lastbil eller tåg, samt tillhörande service som exempelvis lagerhållning och ommärkning. Vi kan också erbjuda kompletterande transporter för ditt gods med personlig service utan kompromisser.

Kontakta ShoreLink Terminal

Kvadrat Lulea 031

Tjänster

Transporter

Om du behöver transporter till och från hamnen har vi resurserna. Inom ShoreLink förfogar vi över lastbilar av olika slag som vi kan erbjuda dig som kund.

 • Lastbil som lyfter på och av containrar. (Simalastbil)
 • Lastbilar som är tippbara - sidoöppnad. (Flisbilar)
 • Lastbilar för konventionellt gods - sidoöppnad
 • Lastväxlare

Lastning/Lossning

I samtliga hamnar finns kranar som vi bemannar med skickliga och erfarna förare.  I stor utsträckning lastar vi och lossar i tvåskift mellan kl 06 till 22. Det finns möjligheter att lossa och lasta dygnet runt. 

Lyftkraft 

 • Piteå :100 ton och 65 ton. Samlyft 120
 • Skellefteå: 100 ton.
 • Luleå: 40 ton. Samlyft  75.
 • Kalix: vikarmskran 40 ton.

Utöver kranarna har vi ett 100-tal maskiner tillgängliga för att hantera ditt speciella gods, såsom hjullastare, truckar, containertruckar, dragtruckar, vikarmskranar med flera.

Läs mer om vilka fartyg vi hanterar här.

Lagerhantering

Vi sköter all lagerhantering i hamnarna och Hamnbolagen äger själva lagerutrymmena.  Vi hjälper också till med att plocka ur lager, märka och märka om gods samt plocka om gods.

I hamnarna finns olika typer av lager. 

 • Kalix: Lager under tak och utomhus vid gamla kajen.
 • Luleå: Lager i magasin och tält, samt utomhus.
 • Piteå: Lager i magasin och under skärmtak. Varmhållet lager i begränsad mängd. Lager utomhus.
 • Skellefteå: Lager i magasin och utomhus.

Stuffning/Strippning

I dagsläget finns tjänsten företrädesvis i Piteå där vi framför allt stuffar sågade trävaror och papper i containrar. Stuffningen sker med loadeplate eller truck. Våra truckar är byggda för att kunna köra in i containern och effektivt tömma och fylla dem med gods. När vi strippar containrar använder vi oftast truck eller hjullastare.

I Skellefteå strippar vi containrar som ankommit med järnväg.

Ditt gods kanske också fungerar att stuffas i en container för att enkelt nå fler destinationer? Läs mer här. 

Varuslag

Bulkgods

ShoreLink Terminal hanterar årligen 3 000 000 ton bulkgods, framför allt godsslag såsom kol, koks, kalksten, bentonit, dolomit, skrot, ferrolegeringar med mera. Kolet som importeras av SSAB i Luleå representerar det överlägset största godsslaget med över 1,5 miljoner årston.

Papper och massa

Vi hanterar cirka 500 000 ton kraftliner och pappersmassa årligen. Godsslagen är väldigt känsliga för mekanisk påverkan men genom kvalitetssäkring och avvikelserapportering minimeras risken för eventuella skador. Hantering av kraftliner och pappersmassa sker i huvudsak i Piteå- och Kalix-distriktet.

Massaved och flis

ShoreLink Terminal hanterar också årligen drygt 500 000 kubikmeter massaved och flis i Piteå- och Kalix-distriktet. Godset används som råvaruintag till pappersfabrikerna på orterna. Massaved och flis hanteras i samverkan mellan flera samtidiga aktörer i en transportkedja med höga krav på kapacitet och funktionalitet.

Sågade trävaror

Lokala sågverk i Norr- och Västerbotten exporterar stora volymer norrländskt kvalitetsvirke till kontinenten genom våra hamnar. Årligen hanteras 800 000 kubikmeter sågade trävaror av ShoreLink Terminal, främst i Skellefteå- och Piteå-distrikten.

Projektlaster

ShoreLink Terminal hanterar årligen 500 000 ton övrigt tongods. Här återfinns bland annat metaller till och från Boliden, Rönnskärsverken.

Bland projektlaster återfinns vindkraftsdelar, delar till gruvor och till industri. Projektlaster hanteras i samtliga hamnar.

Lastbärare

Fartyg

Vi har stor erfarenhet av att lasta och lossa olika fartyg. Allt från bulk till styckegods, containers och RoRo. 

De olika hamnarna har olika begränsningar i djup och längd. Läs mer vad som gäller för respektive hamn.

Kalix

Luleå

Piteå

Skellefteå 

Container

Den största mängden containrar hanteras i Piteå där containterlinjen angör. På övriga orter kan vi vid behov ordna lastning och lossning av containrar samt vidare transport. I Skellefteå stuffas regelbundet containrar till järnväg.

I Piteå lastar och lossar vi ut till både fartyg, bil och järnväg. Här finns:

 • Två hamnkranar som kan lyfta containrar
 • Containertruckar och dragtruckar för effektiv depåhantering
 • Depåer för många olika containerägare bland annat ONE, Hapag-Lloyd, Maersk, CMA CGM, ZIM, MSC
 • Lastbil som lyfter containers (Simalastare). Där vi sedan kan köra den direkt till och lyfta av den hos kunden.
 • Loadplate och truckar för stuffning och strippning av containers.

Bil

Inom ShoreLink förfogar vi över olika fordon för transport

 • Lastbil som lyfter på och av containrar. (Simalastbil)
 • Lastbilar som är tippbara - sidoöppnad. (Flisbilar)
 • Lastbilar för konventionellt gods - sidoöppnad
 • Lastväxlare

Järnväg

I alla fyra hamnar finns järnvägsanslutning in till hamnområdet, där vi kan lasta och lossa ditt gods till och från järnväg. Vi har möjlighet att lasta och lossa olika sorters gods såsom:

 • trailers
 • bilar
 • container
 • pallat gods
 • timmer och bulkgods

Fartygslinjer

Containerlinjen

Till Piteå anlöper varje vecka en containerfeeder för både lastning och losssning av gods. Du når hela världen då linjen angör flera stora logistikcentra för containrar såsom Hamburg och Antwerpen.

Rederi: TransAtlantic

Rutt: Kokkola, Oulu, Kemi, Piteå, Hamburg, Antwerpen.

Veckovisa feederanlöp på torsdagar. Se även Voyage schedule

Englandslinjen - Skellefteå

Lasten är huvudsakligen sågade trävaror från sågverk i norr- och västerbotten. En mindre mängd övrigt tongods i bulk förekommer.

Rederi: Ahlmark. Läs mer här Ahlmark Lines

Avgångar: Varannan till var fjärde vecka.

Destinationer:  Shoreham, Hull se även voyage schedule

Englandslinjen - Piteå

Lasten utgörs av sågade trävaror från sågverk i Norrbotten.

Rederi: Wagenborg. Se även Wagenborg Shipping

Destination: Hull

Anlöper varannan vecka på måndagar.

RoRo-linjen

RoRo-linjen angör Piteå varje torsdag med projektgods från större delen av världen och nytillverkade bilar till Norr- och Västerbotten från Södertälje.

Rederi: Wagenborg. Läs mer här Wagenborg Shipping

Rutt: Bremen, Sheerness, Terneuzen, Södertälje, Piteå

Last: Vid avgång (södergående) främst kraftliner. Vid ankommande (norrgående) främst projektlast och bilar.